معمای پهلوان و میل های زورخانه

۱۷ مرداد ۱۳۹۵

۱۵

پهلوان خواسته که 9 میل زورخانه را از نقاطی که با دایره توخالی نمایش داده شده به نقاطی که با دایره توپر نمایش داده شده ببرد...

معمای پهلوان و میل های زورخانه

پهلوان پوریای ولی از یاور خواسته که 9 میل زورخانه را از نقاطی که با دایره توخالی نمایش داده شده به نقاطی که با دایره توپر نمایش داده شده ببرد، به نحوی که مجموع فواصل 9 جفت نقطه ابتدایی و انتهایی، بیشترین مقدار ممکن شود. (دقت کنید که در هر نقطه یک میل قرار می گیرد.) در این صورت میل های الف و ب و ج به ترتیب باید به کدام نقاط منتقل شوند؟

2، 3، 5 (1

8، 7، 5 (2

8، 7، 9 (3

4، 7، 5 (4

نمی توان تعیین کرد. (5


پاسخ معمای المپیادی 'پهلوان و میل های زورخانه'

پهلوان و میل های زورخانه, معما و تست هوش

پاسخ: 5

لم: در هر چهار ضلعی محدب مجموع طول قطرها از مجموع طول دو ضلع روبرو بیشتر است.

با نوشتن نامساوی مثلث برای مثلث های ABI و CDI مشاهده می کنیم که: AD + BC > AB + CD

ادعا می کنیم اگر مجموع فواصل 9 زوج نقطه بیشترین مقدار شود، باید هر دو مسیری بین نقاط ابتدایی و انتهایی همدیگر را قطع کنند. زیرا اگر میل نقطه A به B و میل نقطه C به D برود و AB و CD برخورد نداشته باشند، طبق لم بالا با بردن میل نقطه A به D و میل نقطه C به B مسیر بیشتری طی می شود. حال به میل نقطه ب در صورت سوال نگاه کنید. این میل تنها به نقطه ای 7 می تواند منتقل شود تا با تمام مسیرها برخورد داشته باشد. (اگر به این نقطه نرود با مسیری که به نقطه 7 می رسد برخورد ندارد.) پس نقطه ب به نقطه 7 می رود.

به همین شکل شمال غربی ترین میل نیز باید به نقطه 3 برود. به همین طریق می توان بررسی کرد که میل های نقاط ج، بالا، پایین و سمت راست الف نیز باید به ترتیب به نقاط 6، 2، 4 و 8 بروند تا با تمام خطوط دیگر برخورد کند اما میل های روی قطر مربع باقی می مانند. این میل ها به هر ترتیبی به نقط 5، 1 و 9 منتقل شوند مجموع جابه جایی ثابت می ماند. بنابراین برای جای گذاری میل نقطه الف سه حالت وجود دارد و به طور یکتا مشخص نمی شود.

منبع: ihoosh.ir