تست هوش تصویری: تاس درست کدام است؟

۲۷ مرداد ۱۳۹۵

۱۶

با توجه به شکل، کدام گزینه را باید بجای علامت سوال قرار دهید؟

تست هوش تصویری: تاس درست کدام است؟


تست آیکیو, معمای ریاضی

پاسخ تست هوش تاس درست کدام است؟ '

شماره 3

منبع: ihoosh.ir