معمای تخم مرغ فروش میلیونر

۰۶ شهریور ۱۳۹۵

۲۲

شخصی تخم مرغ را دانه ای 700 ریال خرید و دانه ای 500 ریال فروخت و سرانجام میلیونر شد!

معمای تخم مرغ فروش میلیونر

چطور چنین چیزی ممکن است؟!


جواب معما:

او ابتدا میلیاردر بود، اما در اثر زیانهای پی در پی، بخشی از دارائیش را از دست داده و میلیونر شد.

منبع: vase2.com