وقتی دیگران ترمز میکنند گاز بده!

۰۶ خرداد ۱۳۹۵

۲۹

مایکل شوماخر چندین سال متوالی در مسابقات رالی در دنیا اول شد. وقتی رمز موفقیتش را پرسیدند، در جواب گفت: تنها رمز موفقیت من این است که زمانی که دیگران ترمز می گیرند، من گاز می دهم...

وقتی دیگران ترمز میکنند گاز بده!

مایکل شوماخر چندین سال متوالی در مسابقات رالی در دنیا اول شد. وقتی رمز موفقیتش را پرسیدند، در جواب گفت: تنها رمز موفقیت من این است که زمانی که دیگران ترمز می گیرند، من گاز می دهم...

Study while others are sleeping

(مطالعه کن وقتی که دیگران در خوابند)

DECIDE while others are delaying

(تصمیم بگیر وقتی که دیگران مرددند)

PREPARE while others are daydreaming

(خود را آماده کن وقتی که دیگران درخیال پردازیند)

BEGIN while others are procrastinating

(شروع کن وقتی که دیگران در حال تعللند)

WORK while others are wishing

(کار کن وقتی که دیگران در حال دعا کردن اند)

SAVE while others are wasting

(صرفه جویی کن وقتی که دیگران در حال تلف کردنند)

LISTEN while others are talking

(گوش کن وقتی که دیگران در حال صحبت کردن اند)

SMILE while others are frowning

(لبخند بزن وقتی که دیگران خشمگین اند)

PERSIST while others are quitting

(پافشاری کن وقتی که دیگران در حال رها کردن اند)

منبع: succes.ir