آموزش تزیین پیاز به شکل گل

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

۱۳۲

پیاز را پوست کنده، درقسمت سر پیاز با کمک نوک چاقو، 8 تا 9 گلبرگ ایجاد کنید، سپس خطوط گلبرگها را با چاقو شکاف دهید.

آموزش تزیین پیاز به شکل گل

گل نیلوفر آبی

وسایل مورد نیاز:

پیاز - چاقوی حکاکی - رنگ خوراکی

روش کار:

پیاز  را پوست کنده، درقسمت سر پیاز با کمک نوک چاقو، 8 تا 9 گلبرگ ایجاد کنید، سپس خطوط گلبرگها را با چاقو شکاف دهید.

سر پیاز باقی مانده را جدا کنید.

لایه های پیاز را باکمک نوک چاقو باز کنید.

پیاز گل شده را در آب سرد رنگی بگذارید.

گل رز

تزیین پیاز

وسایل مورد نیاز:

پیاز - چاقو - چاقوی حکاکی - رنگ خوراکی

روش کار:

پیاز را پوست کنده، یک سوم آنرا از سر جدا کنید.

روی اولین لایه پیاز از خارج 5 گلبرگ بزرگ ایجاد کنید.

گلبرگها  را فرم دهید.

ردیف دوم گلبرگها را بین  گلبرگهای  ردیف اول بوجود آورید، به همین ترتیب تا آخرین لایه پیاز ادامه دهید.

گل ها را در آب  سرد  رنگی بگذارید.

منبع: بیتوته