تست هوش جدول الفبا

۲۳ شهریور ۱۳۹۵

۱۹

با توجه به شکل زیر مشخص نمایید به جای علامت سوال چه حرفی باید قرار گیرد.

تست هوش جدول الفبا


جواب تست هوش:

با دقت در شکل در خواهید یافت که حروف الفبای فارسی که نقطه ندارند  از راست به چپ و همینطور در سطرهای  بعد جدول  به ترتیب نوشته شده اند.

بنابراین پاسخ می شود حرف ک

منبع: jamnews.ir