معمای اعداد (معمای ریاضی)

۲۵ مرداد ۱۳۹۵

۲۱

1- عددی را بیابید که 9 برابر بزرگتر از مجموع رقم‌هایش باشد.

معمای اعداد (معمای ریاضی)

2- در رابطه زیر به جای حروف X و Y عدد مناسب قرار دهید.

XX) Y = XYYX)


پاسخ معما:

1- به کمک یک معادله دو مجهولی قابل حل است. بر همین اساس، پاسخ معما برابر با عدد 81 است.

2- با صرف کمی وقت و دقت قابل حل است. بر همین اساس، X=1 و Y=3 است.

منبع: zoomit.ir