معمای صفحه شطرنج نامتناهی

۲۸ مهر ۱۳۹۵

۸

صفحه شطرنجی رو در نظر بگیرید که از طرف راست و بالا نامتناهی است...

معمای صفحه شطرنج نامتناهی

می خواهیم تمام اعداد طبیعی رو در هر سطر و هر ستون بنویسیم به طوری که در هر سطر تمام اعداد طبیعی را داشته باشیم و در هر ستون هم همین طور...

اعداد در هر سطر و هر ستون نباید تکراری بیایند.

اعداد به چه صورت قرار می گیرند؟


جواب معما:

اعداد بصورت زیر قرار می گیرند.

فقط شما باید آنها را ادامه بدهید...

پائین ترین سطر رو سطر شماره 1 یک در نظر بگیرید.

معما و تست هوش, تست هوش تصویری, جواب معما

منبع: vase2.com