معمای پین‌کد

۲۴ مرداد ۱۳۹۵

۱۳

سینا پین‌کد 5 رقمی گاوصندوق خود را فراموش کرده است. با این حال، اطلاعاتی درباره اعداد پین‌کد خود دارد:

معمای پین‌کد

- جمع رقم‌های پنجم و سوم پین‌کد برابر با چهارده است.

- رقم اول، یک واحد از دوبرابر رقم‌ دوم کمتر است.

- رقم چهارم، یک واحد از رقم دوم بیشتر است.

- جمع رقم‌های دوم و سوم برابر با ده است.

- حاصل‌جمع رقم‌های پین‌کد برابر با 30 است.

با توجه به این اطلاعات، پین‌کد سینا را تعیین کنید.


جواب معمای پین کد:

بر اساس اطلاعات مسأله، به راحتی پین‌کد قابل محاسبه است.

بر همین اساس، پاسخ معما برابر با 74658 است.

منبع: zoomit.ir