تست هوش تصویری: مدادها را بشمارید

۱۰ شهریور ۱۳۹۵

۱۴

تعدادی مداد داریم. می خواهیم در کمترین زمان ممکن تعداد آنها را مشخص کنیم. بگویید چند ثانیه زمان برای این کار لازم داشته اید؟

تست هوش تصویری: مدادها را بشمارید


پاسخ 'تست هوش تصویری مدادها را بشمارید'

72 عدد مداد

4×18=72

منبع: ihoosh.ir