عبدالله ویسی را «عبدالله ویسی» کشف کرد!

عبدالله ویسی را «عبدالله ویسی» کشف کرد!

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

۶۱
گواردیولای ایرانی را اول بار، باشگاه فولاد روی نیمکت نشاند اما کاشفش نبود. عبدالله ویسی را «عبدالله ویسی» کشف کرد. خیلی پیش از اینکه ما بشناسیمش...