معمای ناتمام سیداحمد فردید

معمای ناتمام سیداحمد فردید

۲۵ مرداد ۱۳۹۵

۲۱
25 مرداد 1373 سیداحمد فردید فیلسوف شهیر ایرانی درگذشت. اما سیداحمد مهینی‌یزدی - که بعدها نام خویش را به فردید تغییر داد - از آن دست فیلسوفانی بود که حتی مرگ نیز باعث نشد جدال بر سر آرا، اندیشه‌ها، ویژگی‌ها و سکنات او پایان پذیرد.