شایعه درگذشت احمد پورمخبر

شایعه درگذشت احمد پورمخبر

۲۱ تیر ۱۳۹۵

۲۳
اخباری مربوط به دستفروشی احمد پورمخبر در تجریش منتشر شده که با واکنش این بازیگر همراه شده است.