اندیشه های حاکم بر سینما و نحوه اعمال آن ها توسط مدیران

اندیشه های حاکم بر سینما و نحوه اعمال آن ها توسط مدیران

۱۲ مرداد ۱۳۹۵

۱۲
برای گفت و گو درباره شرایط تاریخی و اندیشه ای و وضعیت فعلی سینمای ایران زمانی به دفتر علی معلم رفتم که در حال هماهنگی بخش های مختلف جشن دنیای تصویر بود. با مدتی تاخیر مصاحبه را شروع کردیم و در میانه بحث همچنان بحث های جشن ادامه داشت.