چرا علیرضا عصار این همه سال نخواند؟

چرا علیرضا عصار این همه سال نخواند؟

۱۶ خرداد ۱۳۹۵

۳۰
علیرضا عصار در متن ستارگی، عنوانش را برداشت و به خانه رفت! چه کسی باور می کند که ستاره بزرگ دهه هفتاد و سه سال اول دهه هشتاد، یک مرتبه ترجیح بدهد خانه نشین شود. مگر می شود؟