بزرگترین آرزوی علیرضا خمسه!

بزرگترین آرزوی علیرضا خمسه!

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

۵۷
گاهی گفتگو با برخی بازیگران بسیار سخت و ساده است و این وضعیت پیچیده از همین ابتدا دامنگیر نگارش می شود. برای رهایی از چنین فضایی همین کافیست که بدانیم قرار است با هنرمندی نامدار به نام «علیرضا خمسه» گفتگو کنیم.