زندگی کاری " آنگلا مرکل " صدر اعظم آلمان

زندگی کاری " آنگلا مرکل " صدر اعظم آلمان

۲۸ تیر ۱۳۹۵

۳۲
قدرتمندترین رهبر اروپا خود زمانی یک پناهنده بوده است. جمهوری دموکراتیک آلمان شرقی که آنگلا مرکل در قلمرو آن بزرگ شد، نه دموکراتیک بوده و نه جمهوری، بلکه یک نمایش ترس بود که به شکل دیوار برلین خود را نشان داد.