آرمین زارعی در دادگاه!

آرمین زارعی در دادگاه!

۲۱ شهریور ۱۳۹۵

۱۴
آرمین زارعی معروف به آرمین 2afm اعلام کرد که به دادگاه احضار شده و درمورد فعالیت هایش صحبت کرده است.
گفتگو با آرمین زارعی، پسری که اوج شهرت را در دهه دوم زندگی اش تجربه می کند

گفتگو با آرمین زارعی، پسری که اوج شهرت را در دهه دوم زندگی اش تجربه می کند

۰۴ مرداد ۱۳۹۵

۲۵
دو سالی می شود که از اولین گفتگویم با او می گذرد. از اولین روزی که رو به رویم نشسته بود و جواب های یک کلمه ای اش به سئوالاتم عاصی ام کرده بود. آنقدر آدم توداری است که حتی وقتی می خواهی بدانی دیشب چه شامی خورده هم باید برای پرسیدنش کلی زمینه چینی کنی.