رفتارهای خود تخریب گرانه را بشناسید

رفتارهای خود تخریب گرانه را بشناسید

۱۵ مهر ۱۳۹۵

۱۴
در مقایسه با بیشتر حیوانات گاه رفتارهایی از انسان سر می زند که به کلی برخلاف غرایز آنهاست و حتی ممکن است به ضربه زدن عامدانه به خود تبدیل شود. برخی انسان ها دروغ می گویند، خیانت می کنند، دزدی می کنند و اعمالی را مرتکب می شوند که موجب آسیب رساندن به خود می شوند.