گفتگو با بندیکت کامبربچ

گفتگو با بندیکت کامبربچ

۲۰ مهر ۱۳۹۵

۱۴
زمانی که بندیکت کامبربچ با‌‌ همان هیبت دکتر استرنج وارد اتاق ما شد، به نظر می‌رسید همین الان از قطب شمال آمده است. ذرات برف بر روی مو‌ها و شانه‌هایش قرار داشت و قندیل‌های کوچکی از ریشش آویزان بود.