بنیتو موسولینی دیکتاتور فاشیست ایتالیا

بنیتو موسولینی دیکتاتور فاشیست ایتالیا

۱۱ خرداد ۱۳۹۵

۶۵
شهرت روستای آفیله واقع در تپه های شرق رم، هم به خاطر هوای پاک، روغن زیتون و شراب است و هم به خاطر ستایش از بنیتو موسولینی که هنوز در آن باقی مانده است.