منظره جالبی از حدود مرزی کشورها

منظره جالبی از حدود مرزی کشورها

۰۸ مرداد ۱۳۹۵

۲۶
مرز کشورها خطی قراردادی و اعتباری است که حدود کشورها را اعم از زمینی، هوایی و دریایی را از یکدیگر تفکیک می‌کند و مهم‌ترین عامل تشخیص کشورها از یکدیگر محسوب می‌شود. البته مرز به روش‌هایی مانند استفاده از عوامل طبیعی یا خطوط فرضی تعیین می‌شود و در برخی مواقع حدود مرزی کشورهای دوست و همسایه منظره جالبی را پدید می‌آورد.