آشنایی با بهترین غذاهای کشور برزیل

آشنایی با بهترین غذاهای کشور برزیل

۱۳ شهریور ۱۳۹۵

۱۶
برزیل پرجمعیت ترین کشور آمریکای جنوبی است و با داشتن منابع طبیعی گسترده و نیروی کاری غنی قدرتمندترین اقتصاد منطقه محسوب می شود.