100 اثر ماندگار در تاریخ طراحی صندلی جهان

100 اثر ماندگار در تاریخ طراحی صندلی جهان

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

۳۳
موزه ویترا که یک موسسه خصوصی است در سال 1989، توسط سی. ای. اُ رالف فلهبام تاسیس شد. موزه برمبلمان و طراحی داخلی متمرکز است و درآن مجموعه آثاری از هنرمندان معاصر به نمایش گذاشته شده است.