نابغه هایی در  پس ظاهر مجنون!

نابغه هایی در پس ظاهر مجنون!

۰۷ شهریور ۱۳۹۵

۱۱
«سِنِکا» فیلسوف رومی گفته: «برای نابغه بودن اندکی جنون لازم است. » این جنون در بعضی موارد باعث به وجود آمدن و خلق شاهکارهایی شده اند که باورش شاید سخت باشد. دیوانه و چه به شاهکار! اما آن ها در پس این ظاهر مجنون و ژولیده خود نابغه هستند. نابغه هایی که شاید رفتار و حرکاتشان با آدم های عادی تفاوت داشته باشد.