فیلم های کافمن، خوراک تفکر انتزاعی

فیلم های کافمن، خوراک تفکر انتزاعی

۱۲ مهر ۱۳۹۵

۱۱
منتقدها در هزاره جدید، اصطلاح جدید پیدا کرده اند که آن هم با حرف «ک» شروع می شود (کافمن) و گاهی در تکمیل و گاهی به جای اصطلاح «کافکایی» به کار می رود. بین این دو اصطلاح مشترکات زیادی وجود دارد: نگرانی و اضطراب از وضعیت بشر، که با جزییات و استعاره های قدرتمند پرداخت شده است، رابطه ای خاص و نه انحرافی با سبک های مختلف هنری و هنرمندانشان، و میل شدید به واکاوی فلسفی از خلال داستان.
کارگردانان آنومالیسا از این فیلم می‌گویند

کارگردانان آنومالیسا از این فیلم می‌گویند

۲۹ شهریور ۱۳۹۵

۸
جان مالکویچ بودن، درخشش ابدی یک ذهن پاک، اقتباس و البته نیویورک جز به کل؛ اینها فیلم‌های کارنامه هنرمندی هستند که می‌توان جزو نوابغ این عصر در حوزه سینما به شمار آوردش.