وقتی غذاها سفیر فرهنگی ملت ها می شوند

وقتی غذاها سفیر فرهنگی ملت ها می شوند

۲۴ مرداد ۱۳۹۵

۱۵
در جوامع مدرن، نقش الگوهای غذایی در ترسیم چهره یک شهر یا یک منطقه جغرافیایی بیش از پیش پررنگ شده است. خوراکی ها یک ابزار ارتباطی قوی برای ایجاد پیوند میان اعضای گروه های فرهنگی و قومیتی هستند.