شبکه های تاریک چیست؟

شبکه های تاریک چیست؟

۰۱ تیر ۱۳۹۵

۲۹
بخشی از شبکه جهانی اینترنت فقط توسط نرم افزارهایی خاص قابل دسترسی است که پس از مرتبط شدن به وسیله آن نرم افزار، مرورگر خواهد توانست به اطلاعات وب سایت مورد نظر دسترسی داشته باشد.