آغار افسانه ای زندگی کوروش

آغار افسانه ای زندگی کوروش

۱۳ مهر ۱۳۹۵

۱۱
بیشتر تاریخ نگاری های مربوط به کوروش یا از مورخان یونانی به دست ما رسیده و یا مطالبی است که در تورات درباره آزادسازی یهودیانِ دربند در بابِل آمده است.