دریفت از کجا شروع شد و به کجا می رود؟

دریفت از کجا شروع شد و به کجا می رود؟

۰۹ شهریور ۱۳۹۵

۱۰
صدای جیغ لاستیک ها، بلند شدن دود سفید به هوا، افتادن خط های عمیق ترمز دستی بر روی آسفالت، بوی لنت و لاستیک و فریاد از ته دل موتورهای پر قدرت و دستکاری شده، هیجانی وصف ناشدنی را برای تماشاچیان مسابقات اتومبیل رانی به ارمغان می آورد