کارگردانان آنومالیسا از این فیلم می‌گویند

کارگردانان آنومالیسا از این فیلم می‌گویند

۲۹ شهریور ۱۳۹۵

۱۰
جان مالکویچ بودن، درخشش ابدی یک ذهن پاک، اقتباس و البته نیویورک جز به کل؛ اینها فیلم‌های کارنامه هنرمندی هستند که می‌توان جزو نوابغ این عصر در حوزه سینما به شمار آوردش.