کشف نوع جدیدی از زمین لرزه

کشف نوع جدیدی از زمین لرزه

۱۹ مهر ۱۳۹۵

۱۱
این نوع جدید زمین لرزه که نمی توان آن را با حسگرهای سنتی لرزه نگاری تشخیص داد، این پتانسیل را دارد که زمین لرزه هایی بسیار مخرب تر از زلزله هایی که پیش از این پیش بینی می شدند، ایجاد کند.