شایعه مهاجرت احسان کرمی

شایعه مهاجرت احسان کرمی

۰۴ شهریور ۱۳۹۵

۱۸
مدتی است که شایعه مهاجرت احسان کرمی مجری کشورمان در فضای مجازی منتشر شده است, آیا این خبر صحت دارد.