چند نکته که قبل تماشای «امکان مینا» بد نیست بدانید

چند نکته که قبل تماشای «امکان مینا» بد نیست بدانید

۰۳ مهر ۱۳۹۵

۸
تبدیل سازمان مجاهدین خلق به منافقین یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ انقلاب اسلامی ایران است؛ فارغ از وجه مخرب رویکرد این سازمان، به خصوصا بعد از این تغییر هویت و خارج شدن از چارچوب اپوزیسیون و بدل شدن به سازمانی تروریستی، این اتفاق درست مثل ضربه 54 و تغییر ایدئولوژی این گروه، یکی از دراماتیک ترین رویدادهایی است که سینما از آن غافل بوده است.