کافکا مثل روزنامه نویس ها می نوشت.

کافکا مثل روزنامه نویس ها می نوشت.

۱۴ تیر ۱۳۹۵

۱۰
کافکا بنا به ملاک های آشنا داستان سرا نبود. مثل جین آستین رمان نمی نوشت و خواننده را به دنبال شخصیت ها و گره های داستان نمی کشاند. مثل چخوف قصه کوتاه نمی نوشت و رویدادهای به ظاهر بی اهمیت و کوچک را به عظمت تنهایی و رنج انسان ها گره نمی زد.