زندگی مجردی و تنهایی جوانان

زندگی مجردی و تنهایی جوانان

۰۲ خرداد ۱۳۹۵

۴۷
زندگی مجردی و تنهایی جوانان نیز یکی از این پدیده هاست که جای بحث زیادی دارد چرا که این موضوع هنوز در میان قشر سنتی جامعه ایران کاملا پذیرفته نشده اما در شهرهای بزرگ کمی عادی تر است.