چه کسانی مخالف آزادی بیان هستند؟

چه کسانی مخالف آزادی بیان هستند؟

۱۰ تیر ۱۳۹۵

۲۲
هرگاه در گذشته صحبت از افزایش یا کاهش آزادی بیان به میان می‌آمد همه توجه‌ها به دولت‌ها معطوف می‌شد و این دولت‌ها بودند که برچسب‌های مثبت حامی آزادی بیان یا منفی سرکوبگر را بر پیشانی خود می‌دیدند.