روش پخت کوردن بلو، غذایی فرانسوی

روش پخت کوردن بلو، غذایی فرانسوی

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

۵۴
کوردن بلو غذایی با اصلیت فرانسوی که بسیار لذید بوده و به مرور در مصرف غذایی ایرانیان نیز جایگاه خود را پیدا نموده است.