شناخت و درک حقیقی جهان هستی

شناخت و درک حقیقی جهان هستی

۲۷ خرداد ۱۳۹۵

۲۲
گفته می‌شود که بخش زیادی از قسمت مادی و غیر انرژیک جهان هستی از ماده‌ی تاریک ساخته شده است. ماده‌ی تاریک شاید رازآلودترین چالش پیش روی فیزیک‌دانان در 100 سال اخیر بوده است.