معمای مربع گم شده

معمای مربع گم شده

۲۶ شهریور ۱۳۹۵

۱۸
سرگرمی زیر یک نوع بازی ریاضی به نام معمای مربع گمشده است، معمای مربع گم‌شده معمایی متاثر از خطای دید است و در کلاس‌های درس ریاضیات برای به کارگیری تجسم هندسی دانش‌آموزان مطرح می‌شود.
معمای گوی های شماره گذاری شده

معمای گوی های شماره گذاری شده

۰۸ مرداد ۱۳۹۵

۲۹
هر یک از اعداد 1 تا 30 را بر روی 30 گوی یکسان نوشته در کیسه ای قرار می دهیم. حداقل چند گوی بیرون آوریم تا به طور یقین دست کم دو عدد با مقسوم علیه مشترک بزرگتر از 1 داشته باشیم؟