زندگی کوتاه "جرج اورول"

زندگی کوتاه "جرج اورول"

۰۶ تیر ۱۳۹۵

۳۰
اورول که نام اصلی او اریک بلر بود در سال 1903 در آنچه بعدا خود "قشر پایین طبقه متوسط" اجتماعی بریتانیا توصیف کرد، متولد شد.