چند نمونه از نمادهای غیرکلامی یک فرد خوشحال

چند نمونه از نمادهای غیرکلامی یک فرد خوشحال

۱۰ تیر ۱۳۹۵

۲۲
اینطور که به نظر می رسد کسانی که با زبان بدن و رفتارهای غیر کلامی آشنایی دارند و قدرت تفسیر زبان بدن را دارند در مقایسه با کسانی که با این مهارت آشنایی ندارند موفق تر هستند. بدن در آن واحد می تواند هزار سیگنال یا پیام متفاوت غیرکلامی از خود خارج کند.