اگر جاذبه اثر خود را از دست بدهد چه اتفاقی در زمین می افتد؟

اگر جاذبه اثر خود را از دست بدهد چه اتفاقی در زمین می افتد؟

۲۷ تیر ۱۳۹۵

۱۵
بسیاری از مردم در حال حاضر تصوری به شکل امواج گرانشی از جاذبه دارند. همگی ما به نوعی با نیروی گرانش آشنایی داریم و در زندگی با آن مواجه شده‌ایم. شما ممکن است زمانی متوجه این رویارویی شوید که به هوا پریده‌اید.