هانیبال الخاص، یکی از تاثیرگذارترین نقاشان ایرانی

هانیبال الخاص، یکی از تاثیرگذارترین نقاشان ایرانی

۲۳ شهریور ۱۳۹۵

۱۱
هانیبال الخاص از نقاشان نوگرای معاصر ایران بود که بیش از سی و پنج سال از زندگیش را در آموزش سپری کرد اما همواره نقاشی بر کارهای دیگرش سایه افکنده بود. وی که آغازگر طراحی فیگوراتیو در نقاشی نوگراست و یکی از تاثیرگذارترین نقاشان و مدرسان هنری برجریان هنر معاصر نقاشی ایران بود.