«هریت تابمن»  نماد شجاعت و یک مبارز راه آزادی

«هریت تابمن» نماد شجاعت و یک مبارز راه آزادی

۱۶ مهر ۱۳۹۵

۱۱
«هریت تابمن» زن بسیار مشهوری در ینگه دنیاست. محبوبیت این زن به حدی است که حتی قرار است عکس رییس جمهور آمریکا را از روی اسکناس 20 دلاری بردارند و به جایش تصویر او را بگذارند.