وزیر بهداشت از حاشیه‌ها می‌گوید!

وزیر بهداشت از حاشیه‌ها می‌گوید!

۲۱ تیر ۱۳۹۵

۲۴
وزیر بهداشت از حاشیه‌ها می‌گوید، از هم‌لباسی‌هایشان و دولت‌ها و مجلس‌هایی که آمدند، دلخور است، همان‌ها که بیشترین ضربه را به نظام سلامت وارد کردند.