حسن معجونی: دوست دارم به گیاه تبدیل شوم

حسن معجونی: دوست دارم به گیاه تبدیل شوم

۱۳ شهریور ۱۳۹۵

۱۸
همیشه به شخصیت آرام او فکر می کردم تا اینکه از امیرعلی نبویان شنیدم زندگی اش را جمع کرده و رفته رشت؛ اتفاقی که من هم خیلی دوست دارمش. فکر کردم حالا بعد از این همه مدت به بهانه رفیق بازی با او بنشینم و از جسارت فرارش از تهران نیز بپرسم.