هرمان هسه؛ نویسنده محبوب ایرانی ها

هرمان هسه؛ نویسنده محبوب ایرانی ها

۱۹ مرداد ۱۳۹۵

۱۹
هرمان هسه سال ها ست که در ایران نویسنده ی پر خواننده و محبوبی است. از کارهای ریز و درشت او ترجمه های مکرری در بازار موجود است. متأسفانه اکثر این ترجمه ها کیفیت مطلوبی ندارد. و خواننده را از لذت مطالعه ی سنجیده آثار او محروم می کند.
هرمان هسه؛ یک  نویسنده ی پر خواننده و محبوب در ایران

هرمان هسه؛ یک نویسنده ی پر خواننده و محبوب در ایران

۱۳ تیر ۱۳۹۵

۱۱
هرمان هسه سال ها ست که در ایران نویسنده ی پر خواننده و محبوبی است. از کارهای ریز و درشت او ترجمه های مکرری در بازار موجود است. متأسفانه اکثر این ترجمه ها کیفیت مطلوبی ندارد و خواننده را از لذت مطالعه ی سنجیده آثار او محروم می کند.