ترویج فرهنگ مبارزه با بی سوادی

ترویج فرهنگ مبارزه با بی سوادی

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

۴۴
مادربزرگی داشتم که سواد خواندن و نوشتن نداشت، اما تا دلتان بخواهد شعر و داستان می دانست و پس از خواندن هر کدام، آنها را برای نوه هایش که یکی از آنها من بودم تفسیر می کرد.