نکات مهم در تغذیه شیرخواران

نکات مهم در تغذیه شیرخواران

۱۸ فروردین ۱۳۹۵

۹۳
بیشتر پزشکان اطفال و انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر، عقیده دارند که برعکس سال اول که توصیه می شود تغذیه با شیر مادر مقدم بر غذای کمکی باشد، در سال دوم زندگی باتوجه به اهمیت بیشتر غذاهای جامد، تا حد امکان باید شیر مادر بعد از غذا به کودک داده شود. این توصیه ها، موفقیت شما را در تغذیه شیرخوارتان تضمین می کند .